HEAVY-DUTY SIVE SHAKERS เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแนวนอนและวนทางขวาKunzelstab Penetration Test

Heron Conductivity Plus Level & Temperature Meter
ดูภาพขยาย


Heron Conductivity Plus Level & Temperature Meter
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า และอุณหภูมิ

     เป็นเครื่องสำหรับใช้วัดค่าการนำไฟฟ้า , ระดับน้ำและอุณหภูมิ สำหรับงานภาคสนาม

วัดกานำไฟฟ้าโดยวัดความสามารถของน้ำที่กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ความเข้มข้นของอิออนโดยรวมในน้ำ และอุณหภูมิขณะทำการวัดค่าการนำไฟฟ้า

     - สามารถวัดได้ลึกไม่น้อยกว่า 300 เมตร

     - แสดงผลค่าการนำไฟฟ้าและอุณหภูมิ ด้วยหน้าจอ LCD สามารถแสดงค่าการนำไฟฟ้า

       ได้ไม่น้อยกว่า 80,000 ไมโครซีเมนส์

     - ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิอยู่ในช่วง -20°C to + 85°C

     - แสดงผลการวัดระดับน้ำ อ่านจากเทป บอกระยะความละเอียดเป็นมิลลิเมตร

 ปรับปรุงล่าสุด: พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2020 07:19